જનતાને લોકડાઉનના અગાઉના બે તબક્કાની જેમ જ ત્રીજા તબક્કામાં પણ સરકાર, સ્થાનિક વહીવટી તંત્રને સાથ સહકાર આપી લડાઈમાં સહભાગી થવા સહૃદય અપીલ કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

જનતાને લોકડાઉનના અગાઉના બે તબક્કાની જેમ જ ત્રીજા તબક્કામાં પણ સરકાર, સ્થાનિક વહીવટી તંત્રને સાથ સહકાર આપી લડાઈમાં સહભાગી થવા સહૃદય અપીલ કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#PressNote

જનતાને લોકડાઉનના અગાઉના બે તબક્કાની જેમ જ ત્રીજા તબક્કામાં પણ સરકાર, સ્થાનિક વહીવટી તંત્રને સાથ સહકાર આપી લડાઈમાં સહભાગી થવા સહૃદય અપીલ કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #PressNote

Let's Connect

sm2p0