ભાજપ રાજયનાં અને રાજય બહારનાં તમામ શ્રમિકોનું સન્માન અને સંવેદના સાથેની વ્યવસ્થા અંગેની ચિંતા કરે છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

ભાજપ રાજયનાં અને રાજય બહારનાં તમામ શ્રમિકોનું સન્માન અને સંવેદના સાથેની વ્યવસ્થા અંગેની ચિંતા કરે છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા
#PressNote

ભાજપ રાજયનાં અને રાજય બહારનાં તમામ શ્રમિકોનું સન્માન અને સંવેદના સાથેની વ્યવસ્થા અંગેની ચિંતા કરે છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા #PressNote

Let's Connect

sm2p0