મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા ફેસબુક લાઇવના માધ્યમથી જણાવ્યાનુસાર આપણે સૌ ગુજરાત સ્થાપના દિન નિમિત્તે ૧. બહાર જતી વખતે ફરજીયાત માસ્ક પહેરવું, ૨. સોશ્યિલ ડિસ્ટન્સ નું પાલન કરવું, ૩. વારંવાર સાબુથી હાથ સાફ કરવા એમ આ ત્રણ સંકલ્પ લઈએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા ફેસબુક લાઇવના માધ્યમથી જણાવ્યાનુસાર આપણે સૌ ગુજરાત સ્થાપના દિન નિમિત્તે ૧. બહાર જતી વખતે ફરજીયાત માસ્ક પહેરવું, ૨. સોશ્યિલ ડિસ્ટન્સ નું પાલન કરવું, ૩. વારંવાર સાબુથી હાથ સાફ કરવા એમ આ ત્રણ સંકલ્પ લઈએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી
#PressNote

મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા ફેસબુક લાઇવના માધ્યમથી જણાવ્યાનુસાર આપણે સૌ ગુજરાત સ્થાપના દિન નિમિત્તે ૧. બહાર જતી વખતે ફરજીયાત માસ્ક પહેરવું, ૨. સોશ્યિલ ડિસ્ટન્સ નું પાલન કરવું, ૩. વારંવાર સાબુથી હાથ સાફ કરવા એમ આ ત્રણ સંકલ્પ લઈએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી #PressNote

Let's Connect

sm2p0