કોરોના વાયરસને માત આપ્યા બાદ સમગ્ર વિશ્વના નાગરિકોની જીવનશૈલી, દિનચર્યામા તેમજ ગવર્નન્સમાં પરિવર્તન આવવાનું છે ત્યારે નિસંદેહ આ વિષયમાં ભારતની ભૂમિકા અતિ મહત્વપૂર્ણ રહેવાની છે. : રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષજી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

કોરોના વાયરસને માત આપ્યા બાદ સમગ્ર વિશ્વના નાગરિકોની જીવનશૈલી, દિનચર્યામા તેમજ ગવર્નન્સમાં પરિવર્તન આવવાનું છે ત્યારે નિસંદેહ આ વિષયમાં ભારતની ભૂમિકા અતિ મહત્વપૂર્ણ રહેવાની છે. : રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષજી
#PressNote

કોરોના વાયરસને માત આપ્યા બાદ સમગ્ર વિશ્વના નાગરિકોની જીવનશૈલી, દિનચર્યામા તેમજ ગવર્નન્સમાં પરિવર્તન આવવાનું છે ત્યારે નિસંદેહ આ વિષયમાં ભારતની ભૂમિકા અતિ મહત્વપૂર્ણ રહેવાની છે. : રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષજી #PressNote

Let's Connect

sm2p0