આજરોજ ભાજપા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી જે.પી.નદ્દાજીએ વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી,પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રીશ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા,પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓ તથા ગુજરાત ભાજપાના લોકસભા-રાજ્યસભાના સાંસદશ્રીઓ સાથે સંવાદ કર્યો હતો.

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

આજરોજ ભાજપા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી જે.પી.નદ્દાજીએ વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી,પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રીશ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા,પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓ તથા ગુજરાત ભાજપાના લોકસભા-રાજ્યસભાના સાંસદશ્રીઓ સાથે સંવાદ કર્યો હતો. #PressNote

આજરોજ ભાજપા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી જે.પી.નદ્દાજીએ વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી,પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રીશ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા,પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓ તથા ગુજરાત ભાજપાના લોકસભા-રાજ્યસભાના સાંસદશ્રીઓ સાથે સંવાદ કર્યો હતો. #PressNote

Let's Connect

sm2p0