પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીના માર્ગદર્શન હેઠળ ગુજરાત ભાજપા સંગઠન દ્વારા પણ જરૂરિયાતમંદોને સહાય, રાશન કીટ વિતરણ, માસ્ક વિતરણ,આરોગ્ય સેતુ એપ વિશે પ્રચાર-પ્રસાર વગેરે જેવી કામગીરી થઇ રહી છે.

પ્રેસનોટ, PressNote

BJP | BJP Gujarat,  પ્રેસનોટ, PressNote

પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીના માર્ગદર્શન હેઠળ ગુજરાત ભાજપા સંગઠન દ્વારા પણ જરૂરિયાતમંદોને સહાય, રાશન કીટ વિતરણ, માસ્ક વિતરણ,આરોગ્ય સેતુ એપ વિશે પ્રચાર-પ્રસાર વગેરે જેવી કામગીરી થઇ રહી છે.

#પ્રેસનોટ #PressNote

પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીના માર્ગદર્શન હેઠળ ગુજરાત ભાજપા સંગઠન દ્વારા પણ જરૂરિયાતમંદોને સહાય, રાશન કીટ વિતરણ, માસ્ક વિતરણ,આરોગ્ય સેતુ એપ વિશે પ્રચાર-પ્રસાર વગેરે જેવી કામગીરી થઇ રહી છે. #પ્રેસનોટ #PressNote

Let's Connect

sm2p0