આપણે સરકાર દ્વારા સૌ નાગરિકોના હિતમાં જાહેર કરવામાં આવેલા નિયમો તેમજ અપાયેલ સૂચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરી સંકટની આ ઘડીમાં જાગૃત અને જવાબદાર નાગરિક તરીકે આપણો નાગરિકધર્મ બજાવીએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

આપણે સરકાર દ્વારા સૌ નાગરિકોના હિતમાં જાહેર કરવામાં આવેલા નિયમો તેમજ અપાયેલ સૂચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરી સંકટની આ ઘડીમાં જાગૃત અને જવાબદાર નાગરિક તરીકે આપણો નાગરિકધર્મ બજાવીએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#PressNote

આપણે સરકાર દ્વારા સૌ નાગરિકોના હિતમાં જાહેર કરવામાં આવેલા નિયમો તેમજ અપાયેલ સૂચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરી સંકટની આ ઘડીમાં જાગૃત અને જવાબદાર નાગરિક તરીકે આપણો નાગરિકધર્મ બજાવીએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #PressNote

Let's Connect

sm2p0