આવતીકાલે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના રાત્રે ૯.૦૦ કલાકે દીપ પ્રગટાવવાના આહ્વાનને સફળ બનાવવા નાગરિકોને રાજ્ય સરકારને અનુરોધ કરે છે. : નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

આવતીકાલે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના રાત્રે ૯.૦૦ કલાકે દીપ પ્રગટાવવાના આહ્વાનને સફળ બનાવવા નાગરિકોને રાજ્ય સરકારને અનુરોધ કરે છે. : નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ
#PressNote

આવતીકાલે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના રાત્રે ૯.૦૦ કલાકે દીપ પ્રગટાવવાના આહ્વાનને સફળ બનાવવા નાગરિકોને રાજ્ય સરકારને અનુરોધ કરે છે. : નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ #PressNote

Let's Connect

sm2p0