કોંગ્રેસે આવી પરિસ્થિતિમાં હતાશા નહીં પરંતુ ઉત્સાહજનક, નકારાત્મક નહીં પરંતુ હકારાત્મક રીતે જનસેવાના દ્વારા પ્રજાની પડખે ઊભા રહેવાના વિચારો, નિવેદનો, કાર્યક્રમો કરવા જોઈએ. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

કોંગ્રેસે આવી પરિસ્થિતિમાં હતાશા નહીં પરંતુ ઉત્સાહજનક, નકારાત્મક નહીં પરંતુ હકારાત્મક રીતે જનસેવાના દ્વારા પ્રજાની પડખે ઊભા રહેવાના વિચારો, નિવેદનો, કાર્યક્રમો કરવા જોઈએ. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressNote

કોંગ્રેસે આવી પરિસ્થિતિમાં હતાશા નહીં પરંતુ ઉત્સાહજનક, નકારાત્મક નહીં પરંતુ હકારાત્મક રીતે જનસેવાના દ્વારા પ્રજાની પડખે ઊભા રહેવાના વિચારો, નિવેદનો, કાર્યક્રમો કરવા જોઈએ. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressNote

Let's Connect

sm2p0