કોંગ્રેસના ધારાસભ્યશ્રી જે.વી.કાકડીયાના ધર્મપત્નીશ્રીએ “ભરતસિંહ સોલંકીનાં કહેવાથી શ્રી કાકડીયા ભાજપમાં જોડાયાં છે.” તેમ કહીને ચોકાવનારા સત્યને ઉજાગર કર્યુ છે. કોંગ્રેસે તેનો જવાબ આપવો જોઈએ. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

કોંગ્રેસના ધારાસભ્યશ્રી જે.વી.કાકડીયાના ધર્મપત્નીશ્રીએ “ભરતસિંહ સોલંકીનાં કહેવાથી શ્રી કાકડીયા ભાજપમાં જોડાયાં છે.” તેમ કહીને ચોકાવનારા સત્યને ઉજાગર કર્યુ છે. કોંગ્રેસે તેનો જવાબ આપવો જોઈએ. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressNote

કોંગ્રેસના ધારાસભ્યશ્રી જે.વી.કાકડીયાના ધર્મપત્નીશ્રીએ “ભરતસિંહ સોલંકીનાં કહેવાથી શ્રી કાકડીયા ભાજપમાં જોડાયાં છે.” તેમ કહીને ચોકાવનારા સત્યને ઉજાગર કર્યુ છે. કોંગ્રેસે તેનો જવાબ આપવો જોઈએ. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressNote

Let's Connect

sm2p0