કોંગ્રેસના શ્રી શક્તિસિંહ ગોહિલના કુપોષણના મુદ્દે પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીશ્રી અમિતભાઈ શાહ પર રાજકીય બદઈરાદાથી કરેલ આક્ષેપને સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી કાઢું છું : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

કોંગ્રેસના શ્રી શક્તિસિંહ ગોહિલના કુપોષણના મુદ્દે પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીશ્રી અમિતભાઈ શાહ પર રાજકીય બદઈરાદાથી કરેલ આક્ષેપને સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી કાઢું છું : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressNote

કોંગ્રેસના શ્રી શક્તિસિંહ ગોહિલના કુપોષણના મુદ્દે પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીશ્રી અમિતભાઈ શાહ પર રાજકીય બદઈરાદાથી કરેલ આક્ષેપને સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી કાઢું છું : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressNote

Let's Connect

sm2p0