કોંગ્રેસનાં પ્રમુખ શ્રી અમિત ચાવડાએ આવી ગૌરવશાળી અને ઐતિહાસિક ઘટનાને બહુ ટૂંકી દ્રષ્ટ્રિ, ઈર્ષા, વિકૃત માનસિકતાથી શ્રીમાન ટ્રમ્પનાં કાર્યક્રમની ટીકા કરીને ગુજરાત અને ગુજરાતી અતિથિ દેવો ભવ: ની પરંપરાનું અપમાન કર્યુ છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

કોંગ્રેસનાં પ્રમુખ શ્રી અમિત ચાવડાએ આવી ગૌરવશાળી અને ઐતિહાસિક ઘટનાને બહુ ટૂંકી દ્રષ્ટ્રિ, ઈર્ષા, વિકૃત માનસિકતાથી શ્રીમાન ટ્રમ્પનાં કાર્યક્રમની ટીકા કરીને ગુજરાત અને ગુજરાતી અતિથિ દેવો ભવ: ની પરંપરાનું અપમાન કર્યુ છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressNote

કોંગ્રેસનાં પ્રમુખ શ્રી અમિત ચાવડાએ આવી ગૌરવશાળી અને ઐતિહાસિક ઘટનાને બહુ ટૂંકી દ્રષ્ટ્રિ, ઈર્ષા, વિકૃત માનસિકતાથી શ્રીમાન ટ્રમ્પનાં કાર્યક્રમની ટીકા કરીને ગુજરાત અને ગુજરાતી અતિથિ દેવો ભવ: ની પરંપરાનું અપમાન કર્યુ છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressNote

Let's Connect

sm2p0