બુલેટ ટ્રેન એ પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સ્વપ્ન અને દેશની જનતા માટે સુવિધાલક્ષી, વેપારલક્ષી, સમયલક્ષી એક ગૌરવશાળી ડ્રીમ પ્રોજકેટ છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

બુલેટ ટ્રેન એ પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સ્વપ્ન અને દેશની જનતા માટે સુવિધાલક્ષી, વેપારલક્ષી, સમયલક્ષી એક ગૌરવશાળી ડ્રીમ પ્રોજકેટ છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા
#PressNote

બુલેટ ટ્રેન એ પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સ્વપ્ન અને દેશની જનતા માટે સુવિધાલક્ષી, વેપારલક્ષી, સમયલક્ષી એક ગૌરવશાળી ડ્રીમ પ્રોજકેટ છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા #PressNote

Let's Connect

sm2p0