ગાંધીજી સત્ય,પ્રેમ અને અહિંસામાં માનતા હતાં. અત્યારની કોંગ્રેસ તેનાથી ઊલટું કરે છે. અસત્ય બોલે છે, પ્રેમને બદલે વેરઝેર ફેલાવે છે અને અહિંસાને બદલે હિંસા ફેલાવવાના ષડયંત્રો રચે છે.: પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરત પંડયા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

ગાંધીજી સત્ય,પ્રેમ અને અહિંસામાં માનતા હતાં. અત્યારની કોંગ્રેસ તેનાથી ઊલટું કરે છે. અસત્ય બોલે છે, પ્રેમને બદલે વેરઝેર ફેલાવે છે અને અહિંસાને બદલે હિંસા ફેલાવવાના ષડયંત્રો રચે છે.: પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરત પંડયા
#PressNote

ગાંધીજી સત્ય,પ્રેમ અને અહિંસામાં માનતા હતાં. અત્યારની કોંગ્રેસ તેનાથી ઊલટું કરે છે. અસત્ય બોલે છે, પ્રેમને બદલે વેરઝેર ફેલાવે છે અને અહિંસાને બદલે હિંસા ફેલાવવાના ષડયંત્રો રચે છે.: પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરત પંડયા #PressNote

Let's Connect

sm2p0