પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી અને ધારાસભ્યશ્રી કેતનભાઈ ઈનામદાર વચ્ચેની મુલાકાતથી ના પ્રશ્નનું સમાધાન થઈ જતાં કોંગ્રેસને દ્વાક્ષ ખાટી લાગવા લાગી છે એટલે મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ઉપર જૂઠ્ઠા અને બેફામ આક્ષેપો કરી રહી છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી અને ધારાસભ્યશ્રી કેતનભાઈ ઈનામદાર વચ્ચેની મુલાકાતથી ના પ્રશ્નનું સમાધાન થઈ જતાં કોંગ્રેસને દ્વાક્ષ ખાટી લાગવા લાગી છે એટલે મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ઉપર જૂઠ્ઠા અને બેફામ આક્ષેપો કરી રહી છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressNote

પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી અને ધારાસભ્યશ્રી કેતનભાઈ ઈનામદાર વચ્ચેની મુલાકાતથી ના પ્રશ્નનું સમાધાન થઈ જતાં કોંગ્રેસને દ્વાક્ષ ખાટી લાગવા લાગી છે એટલે મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ઉપર જૂઠ્ઠા અને બેફામ આક્ષેપો કરી રહી છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressNote

Let's Connect

sm2p0