માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા લોકડાઉન-૪માં આપેલ નિર્ણયને આવકારતાં પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા

PressByte

માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા લોકડાઉન-૪માં આપેલ નિર્ણયને આવકારતાં પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા
#PressByte

માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા લોકડાઉન-૪માં આપેલ નિર્ણયને આવકારતાં પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા #PressByte

Let's Connect

sm2p0