રાજકોટ-શાપર ખાતે પત્રકાર શ્રી હાર્દિક જોશી પરનાં હુમલાને સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી નાંખું છું. ભાઈ હાર્દિક સાથે મેં ફોન કરીને તેમનાં ખબર-અંતર પૂછીને તેમની લાગણી જાણી હતી. જે તે આરોપીને તાત્કાલિક પકડીને કાયદેસર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા

PressByte

રાજકોટ-શાપર ખાતે પત્રકાર શ્રી હાર્દિક જોશી પરનાં હુમલાને સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી નાંખું છું. ભાઈ હાર્દિક સાથે મેં ફોન કરીને તેમનાં ખબર-અંતર પૂછીને તેમની લાગણી જાણી હતી. જે તે આરોપીને તાત્કાલિક પકડીને કાયદેસર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા
#PressByte

રાજકોટ-શાપર ખાતે પત્રકાર શ્રી હાર્દિક જોશી પરનાં હુમલાને સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી નાંખું છું. ભાઈ હાર્દિક સાથે મેં ફોન કરીને તેમનાં ખબર-અંતર પૂછીને તેમની લાગણી જાણી હતી. જે તે આરોપીને તાત્કાલિક પકડીને કાયદેસર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા #PressByte

Let's Connect

sm2p0