ભાજપાની સરકાર કોઇપણ ઘટના કે બાબત પર પ્રજાલક્ષી નિર્ણય કે એક્શન લે છે ત્યારે જ કોંગ્રેસ કેમ આક્ષેપ કરે છે. કોંગ્રેસે ભાજપના પ્રજાલક્ષી નિર્ણયોની નિંદા કરવાના સ્થાને તેણે પ્રજાલક્ષી નિર્ણયો આવકારવા જોઈએ. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressByte

ભાજપાની સરકાર કોઇપણ ઘટના કે બાબત પર પ્રજાલક્ષી નિર્ણય કે એક્શન લે છે ત્યારે જ કોંગ્રેસ કેમ આક્ષેપ કરે છે. કોંગ્રેસે ભાજપના પ્રજાલક્ષી નિર્ણયોની નિંદા કરવાના સ્થાને તેણે પ્રજાલક્ષી નિર્ણયો આવકારવા જોઈએ. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressByte

ભાજપાની સરકાર કોઇપણ ઘટના કે બાબત પર પ્રજાલક્ષી નિર્ણય કે એક્શન લે છે ત્યારે જ કોંગ્રેસ કેમ આક્ષેપ કરે છે. કોંગ્રેસે ભાજપના પ્રજાલક્ષી નિર્ણયોની નિંદા કરવાના સ્થાને તેણે પ્રજાલક્ષી નિર્ણયો આવકારવા જોઈએ. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressByte

Let's Connect

sm2p0