કોંગ્રેસ પ્રતિનિધિ મંડળની સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાત એ માત્ર રાજકીય સ્ટંટ હતો : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressByte

કોંગ્રેસ પ્રતિનિધિ મંડળની સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાત એ માત્ર રાજકીય સ્ટંટ હતો : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressByte

કોંગ્રેસ પ્રતિનિધિ મંડળની સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાત એ માત્ર રાજકીય સ્ટંટ હતો : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressByte

Let's Connect

sm2p0