કોંગ્રેસનાં નેતાઓશ્રી અમિત ચાવડા, પરેશ ધાનાણી, અને અન્ય નેતાઓનાં જુઠા આક્ષેપો સામે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા

PressByte

કોંગ્રેસનાં નેતાઓશ્રી અમિત ચાવડા, પરેશ ધાનાણી, અને અન્ય નેતાઓનાં જુઠા આક્ષેપો સામે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા
#PressByte

કોંગ્રેસનાં નેતાઓશ્રી અમિત ચાવડા, પરેશ ધાનાણી, અને અન્ય નેતાઓનાં જુઠા આક્ષેપો સામે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા #PressByte

Let's Connect

sm2p0