કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી અમિત ચાવડાના તૃષ્ટીકરણના રાજકારણ પર પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressByte

કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી અમિત ચાવડાના તૃષ્ટીકરણના રાજકારણ પર પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressByte

કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી અમિત ચાવડાના તૃષ્ટીકરણના રાજકારણ પર પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressByte

Let's Connect

sm2p0