શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને ધોળકા મતક્ષેત્ર સંદર્ભમાં હાઈકોર્ટનાં ચુકાદા અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરત પંડયા

PressByte

શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને ધોળકા મતક્ષેત્ર સંદર્ભમાં હાઈકોર્ટનાં ચુકાદા અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરત પંડયા
#PressByte

શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને ધોળકા મતક્ષેત્ર સંદર્ભમાં હાઈકોર્ટનાં ચુકાદા અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરત પંડયા #PressByte

Let's Connect

sm2p0