ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહના પરિણામ જાહેર થવાના અવસરે પરીણામોનાં સંદર્ભમાં પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressByte

ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહના પરિણામ જાહેર થવાના અવસરે પરીણામોનાં સંદર્ભમાં પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressByte

ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહના પરિણામ જાહેર થવાના અવસરે પરીણામોનાં સંદર્ભમાં પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressByte

Let's Connect

sm2p0