સોશિયલ મીડિયા નો ઉપયોગ વિવેકપૂર્ણ કરવો જોઈએ જેથી અકારણ વિવાદ ન સર્જાય અને કોઈ વ્યક્તિ, સમૂહ કે મીડિયા માટે વિવાદ થાય તેવી ટિપ્પણી ન કરવી જોઈએ તે માટે તાકીદ કરી છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

PressByte

સોશિયલ મીડિયા નો ઉપયોગ વિવેકપૂર્ણ કરવો જોઈએ જેથી અકારણ વિવાદ ન સર્જાય અને કોઈ વ્યક્તિ, સમૂહ કે મીડિયા માટે વિવાદ થાય તેવી ટિપ્પણી ન કરવી જોઈએ તે માટે તાકીદ કરી છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#PressByte

સોશિયલ મીડિયા નો ઉપયોગ વિવેકપૂર્ણ કરવો જોઈએ જેથી અકારણ વિવાદ ન સર્જાય અને કોઈ વ્યક્તિ, સમૂહ કે મીડિયા માટે વિવાદ થાય તેવી ટિપ્પણી ન કરવી જોઈએ તે માટે તાકીદ કરી છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #PressByte

Let's Connect

sm2p0