પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સ્પીચમાં મોટીવેશન, વિઝન, એકશનનું પ્રતિબિંબ જોવા મળે છે. “આત્મનિર્ભર ભારત”નો નવો વિચાર- સંકલ્પ દેશવાસી સમક્ષ મુકયો છે. આમાં પાંચ બાબતો જેવી કે ઈકોનોમી, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર, સીસ્ટમ, ડેમોગ્રાફી, ડીમાન્ડ ને પ્રાધાન્ય આપવાનું કહ્યું છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressByte, AatmanirbharBharat

પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સ્પીચમાં મોટીવેશન, વિઝન, એકશનનું પ્રતિબિંબ જોવા મળે છે. “આત્મનિર્ભર ભારત”નો નવો વિચાર- સંકલ્પ દેશવાસી સમક્ષ મુકયો છે. આમાં પાંચ બાબતો જેવી કે ઈકોનોમી, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર, સીસ્ટમ, ડેમોગ્રાફી, ડીમાન્ડ ને પ્રાધાન્ય આપવાનું કહ્યું છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressByte #AatmanirbharBharat

પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સ્પીચમાં મોટીવેશન, વિઝન, એકશનનું પ્રતિબિંબ જોવા મળે છે. “આત્મનિર્ભર ભારત”નો નવો વિચાર- સંકલ્પ દેશવાસી સમક્ષ મુકયો છે. આમાં પાંચ બાબતો જેવી કે ઈકોનોમી, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર, સીસ્ટમ, ડેમોગ્રાફી, ડીમાન્ડ ને પ્રાધાન્ય આપવાનું કહ્યું છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressByte #AatmanirbharBharat

Let's Connect

sm2p0