પરપ્રાંતીય શ્રમિકોની ચિંતા કરીને સ્પેશ્યલ ટ્રેનની સુવિધા કરી છે અને તે અંગેનો ૮૫ ટકા ખર્ચ કેન્દ્ર સરકાર પોતે ભોગવી રહી છે ત્યારે શ્રીમતી સોનિયા ગાંધી અને કોંગ્રેસે ટિકીટ ભાડા આપવાની કરેલી જાહેરાતએ માત્રને માત્ર એક “રાજકીટ સ્ટંટ” છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

Press

પરપ્રાંતીય શ્રમિકોની ચિંતા કરીને સ્પેશ્યલ ટ્રેનની સુવિધા કરી છે અને તે અંગેનો ૮૫ ટકા ખર્ચ કેન્દ્ર સરકાર પોતે ભોગવી રહી છે ત્યારે શ્રીમતી સોનિયા ગાંધી અને કોંગ્રેસે ટિકીટ ભાડા આપવાની કરેલી જાહેરાતએ માત્રને માત્ર એક “રાજકીટ સ્ટંટ” છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#Press

પરપ્રાંતીય શ્રમિકોની ચિંતા કરીને સ્પેશ્યલ ટ્રેનની સુવિધા કરી છે અને તે અંગેનો ૮૫ ટકા ખર્ચ કેન્દ્ર સરકાર પોતે ભોગવી રહી છે ત્યારે શ્રીમતી સોનિયા ગાંધી અને કોંગ્રેસે ટિકીટ ભાડા આપવાની કરેલી જાહેરાતએ માત્રને માત્ર એક “રાજકીટ સ્ટંટ” છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #Press

Let's Connect

sm2p0