અમદાવાદ પોલીસ ના સીટી કંટ્રોલ રૂમની મુલાકાત લેતા રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja

IndiaFightsCorona

અમદાવાદ પોલીસ ના સીટી કંટ્રોલ રૂમની મુલાકાત લેતા રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja #IndiaFightsCorona

અમદાવાદ પોલીસ ના સીટી કંટ્રોલ રૂમની મુલાકાત લેતા રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0