પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના- અંતર્ગત સમગ્ર દેશમાં બન્યાં ૧ કરોડ આવાસો. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના - ગ્રામીણનાં લાભાર્થીઓને ૧,૧૫,૫૫૧ આવાસોમાં કરાવ્યો સામુહિક ઇ-ગૃહપ્રવેશ. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના દ્વારા દેશનાં ગરીબ પરિવારોનાં ઘરનાં સ્વપ્ન થઇ રહ્યાં છે સાકાર. વર્ષ ૨૦૨૨ સુધીમાં સૌને મળશે આવાસ.

PradhanMantriAwasYojana

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના- અંતર્ગત સમગ્ર દેશમાં બન્યાં ૧ કરોડ આવાસો. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના - ગ્રામીણનાં લાભાર્થીઓને ૧,૧૫,૫૫૧ આવાસોમાં કરાવ્યો સામુહિક ઇ-ગૃહપ્રવેશ. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના દ્વારા દેશનાં ગરીબ પરિવારોનાં ઘરનાં સ્વપ્ન થઇ રહ્યાં છે સાકાર. વર્ષ ૨૦૨૨ સુધીમાં સૌને મળશે આવાસ. #PradhanMantriAwasYojana

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના- અંતર્ગત સમગ્ર દેશમાં બન્યાં ૧ કરોડ આવાસો. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના - ગ્રામીણનાં લાભાર્થીઓને ૧,૧૫,૫૫૧ આવાસોમાં કરાવ્યો સામુહિક ઇ-ગૃહપ્રવેશ. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના દ્વારા દેશનાં ગરીબ પરિવારોનાં ઘરનાં સ્વપ્ન થઇ રહ્યાં છે સાકાર. વર્ષ ૨૦૨૨ સુધીમાં સૌને મળશે આવાસ. #PradhanMantriAwasYojana

Let's Connect

sm2p0