માર્ચમાં PPEs માટે આયાત પર નિર્ભર રહેતો દેશ એપ્રિલ સુધીમાં વર્લ્ડમાં બીજા નંબરનો સૌથી મોટો ઉત્પાદક દેશ બન્યો આ છે નો દમ. જે દેશમાં ઉત્પાદન થતુ ન હતું ત્યાં PPEs ની મોટી જરૂરિયાત ઉભી થતા મોદી સરકારના અથાગ પ્રયાસોથી હવે ભારતમાં પ્રત્યેક દિવસે 2.5 લાખ PPEs નું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે.

MakeInIndia

માર્ચમાં PPEs માટે આયાત પર નિર્ભર રહેતો દેશ એપ્રિલ સુધીમાં વર્લ્ડમાં બીજા નંબરનો સૌથી મોટો ઉત્પાદક દેશ બન્યો આ છે #MakeInIndia નો દમ.

જે દેશમાં ઉત્પાદન થતુ ન હતું ત્યાં PPEs ની મોટી જરૂરિયાત ઉભી થતા મોદી સરકારના અથાગ પ્રયાસોથી હવે ભારતમાં પ્રત્યેક દિવસે 2.5 લાખ PPEs નું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે.

માર્ચમાં PPEs માટે આયાત પર નિર્ભર રહેતો દેશ એપ્રિલ સુધીમાં વર્લ્ડમાં બીજા નંબરનો સૌથી મોટો ઉત્પાદક દેશ બન્યો આ છે #MakeInIndia નો દમ. જે દેશમાં ઉત્પાદન થતુ ન હતું ત્યાં PPEs ની મોટી જરૂરિયાત ઉભી થતા મોદી સરકારના અથાગ પ્રયાસોથી હવે ભારતમાં પ્રત્યેક દિવસે 2.5 લાખ PPEs નું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે.

Let's Connect

sm2p0