દીનદયાળ દયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોતિ યોજના તથા સૌભાગ્ય યોજના અંતર્ગત કાશ્મીરના ગામડાઓ સુધી પહોંચી છે વિજળી. આવો જોઈએ કઈ રીતે એક બલ્બ ધ્વારા કાશ્મીરની બાળકીનો ભય દુર થયો.

PoweringIndia

દીનદયાળ દયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોતિ યોજના તથા સૌભાગ્ય યોજના અંતર્ગત કાશ્મીરના ગામડાઓ સુધી પહોંચી છે વિજળી. આવો જોઈએ કઈ રીતે એક બલ્બ ધ્વારા કાશ્મીરની બાળકીનો ભય દુર થયો.
#PoweringIndia

દીનદયાળ દયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોતિ યોજના તથા સૌભાગ્ય યોજના અંતર્ગત કાશ્મીરના ગામડાઓ સુધી પહોંચી છે વિજળી. આવો જોઈએ કઈ રીતે એક બલ્બ ધ્વારા કાશ્મીરની બાળકીનો ભય દુર થયો. #PoweringIndia

Let's Connect

sm2p0