પ્રધાનમંત્રી દિન દયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોતિ યોજના તથા સૌભાગ્ય યોજના અંતર્ગત દેશના દરેક ગામડાઓ સુધી પહોંચી છે વિજળી. આવો જોઈએ કેવી રીતે રાજસ્થાનના જેસલમેરના ગામડામાં વિજળી પહોંચવાની ખુશીમાં દીકરીનું નામ રાખવામાં આવ્યું દીપિકા.

PoweringIndia

પ્રધાનમંત્રી દિન દયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોતિ યોજના તથા સૌભાગ્ય યોજના અંતર્ગત દેશના દરેક ગામડાઓ સુધી પહોંચી છે વિજળી. આવો જોઈએ કેવી રીતે રાજસ્થાનના જેસલમેરના ગામડામાં વિજળી પહોંચવાની ખુશીમાં દીકરીનું નામ રાખવામાં આવ્યું દીપિકા.
#PoweringIndia

પ્રધાનમંત્રી દિન દયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોતિ યોજના તથા સૌભાગ્ય યોજના અંતર્ગત દેશના દરેક ગામડાઓ સુધી પહોંચી છે વિજળી. આવો જોઈએ કેવી રીતે રાજસ્થાનના જેસલમેરના ગામડામાં વિજળી પહોંચવાની ખુશીમાં દીકરીનું નામ રાખવામાં આવ્યું દીપિકા. #PoweringIndia

Let's Connect

sm2p0