"આપણી સેના બોલતી નથી, પરાક્રમ બતાવે છે" - PM Shri Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"આપણી સેના બોલતી નથી, પરાક્રમ બતાવે છે" - PM Shri Narendra Modi

"આપણી સેના બોલતી નથી, પરાક્રમ બતાવે છે" - PM Shri Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0