ગુજરાત અને ગુજરાતનો વિકાસ કોંગ્રેસ પરિવારને હંમેશા આંખમાં કણાંની જેમ ખૂંચતો રહ્યો છે. - PM Narendra Modi The Congress Party has special hatred for Gujarat & Gujaratis!

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત અને ગુજરાતનો વિકાસ કોંગ્રેસ પરિવારને હંમેશા આંખમાં કણાંની જેમ ખૂંચતો રહ્યો છે. - PM Narendra Modi

The Congress Party has special hatred for Gujarat & Gujaratis!

ગુજરાત અને ગુજરાતનો વિકાસ કોંગ્રેસ પરિવારને હંમેશા આંખમાં કણાંની જેમ ખૂંચતો રહ્યો છે. - PM Narendra Modi The Congress Party has special hatred for Gujarat & Gujaratis!

Let's Connect

sm2p0