માન. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા રચિત PM-CARES ફંડ માં સમગ્ર દેશની જનતા અનુદાન આપી રહી છે ત્યારે ગુજરાત ભાજપાના કાર્યકર્તાઓ અને જનતા પણ રાષ્ટ્રસેવાના આ ઉમદા કાર્યમાં સહભાગી બને. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

IndiaFightsCorona, PressNote

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, PressNote

માન. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા રચિત PM-CARES ફંડ માં સમગ્ર દેશની જનતા અનુદાન આપી રહી છે ત્યારે ગુજરાત ભાજપાના કાર્યકર્તાઓ અને જનતા પણ રાષ્ટ્રસેવાના આ ઉમદા કાર્યમાં સહભાગી બને. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#IndiaFightsCorona
#PressNote

માન. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા રચિત PM-CARES ફંડ માં સમગ્ર દેશની જનતા અનુદાન આપી રહી છે ત્યારે ગુજરાત ભાજપાના કાર્યકર્તાઓ અને જનતા પણ રાષ્ટ્રસેવાના આ ઉમદા કાર્યમાં સહભાગી બને. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #IndiaFightsCorona #PressNote

Let's Connect

sm2p0