કોરોના કે તેના જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં પહોંચી વળવા માટે PM-CARES (પ્રધાનમંત્રી સીટીઝન આસિસ્ટન્સ એન્ડ રિલીફ ફંડ ઈન ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન) ની રચના કરવામાં આવી.

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

કોરોના કે તેના જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં પહોંચી વળવા માટે PM-CARES (પ્રધાનમંત્રી સીટીઝન આસિસ્ટન્સ એન્ડ રિલીફ ફંડ ઈન ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન) ની રચના કરવામાં આવી.

#IndiaFightsCorona
#GujaratFightsCovid19

કોરોના કે તેના જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં પહોંચી વળવા માટે PM-CARES (પ્રધાનમંત્રી સીટીઝન આસિસ્ટન્સ એન્ડ રિલીફ ફંડ ઈન ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન) ની રચના કરવામાં આવી. #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0