દેશવાસીઓના ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય માટે શક્ય એટલું વધારે યોગદાન આપીએ કોરોના સામે લડાઈ માટે PM-CARES ફંડમાં આપીએ યોગદાન

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

દેશવાસીઓના ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય માટે શક્ય એટલું વધારે યોગદાન આપીએ

કોરોના સામે લડાઈ માટે PM-CARES ફંડમાં આપીએ યોગદાન
#IndiaFightsCorona

દેશવાસીઓના ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય માટે શક્ય એટલું વધારે યોગદાન આપીએ કોરોના સામે લડાઈ માટે PM-CARES ફંડમાં આપીએ યોગદાન #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0