કોરોના વાયરસની પરિસ્થિતિમાં શિપ રિસાયક્લિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોશિએશન દ્વારા મુખ્યમંત્રી રાહતફંડમાં રૂ. ૧૧ લાખ અને PM-CARESમાં રૂ. ૨૧ લાખનું રાહતફંડ આપવામાં આવ્યું જેના ચેક સ્વીકારતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

GujaratFightsCovid19, IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19, IndiaFightsCorona

કોરોના વાયરસની પરિસ્થિતિમાં શિપ રિસાયક્લિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોશિએશન દ્વારા મુખ્યમંત્રી રાહતફંડમાં રૂ. ૧૧ લાખ અને PM-CARESમાં રૂ. ૨૧ લાખનું રાહતફંડ આપવામાં આવ્યું જેના ચેક સ્વીકારતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#GujaratFightsCovid19
#IndiaFightsCorona

કોરોના વાયરસની પરિસ્થિતિમાં શિપ રિસાયક્લિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોશિએશન દ્વારા મુખ્યમંત્રી રાહતફંડમાં રૂ. ૧૧ લાખ અને PM-CARESમાં રૂ. ૨૧ લાખનું રાહતફંડ આપવામાં આવ્યું જેના ચેક સ્વીકારતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0