તમારા ફાળાથી દેશને મળ્યો લાભ PM-CARES થી દેશવાસીઓની થઈ રહી છે CARE https://t.co/tHi4gWAB9x

PMCaresFund

BJP | BJP Gujarat,  PMCaresFund

તમારા ફાળાથી દેશને મળ્યો લાભ

PM-CARES થી દેશવાસીઓની થઈ રહી છે CARE
#PMCaresFund https://t.co/tHi4gWAB9x

તમારા ફાળાથી દેશને મળ્યો લાભ PM-CARES થી દેશવાસીઓની થઈ રહી છે CARE #PMCaresFund https://t.co/tHi4gWAB9x

Let's Connect

sm2p0