• તમારું યોગદાન આપી રહ્યું છે લોકોને જીવનદાન • PM-CARES ફંડમાંથી દેશમાં વેન્ટિલેટરની આપૂર્તિ માટે રૂ.2 હજાર કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા • તમામ રાજ્યો/ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં કોવિડ હોસ્પિટલોને 50,000 'મેડ ઇન ઇન્ડિયા' વેન્ટિલેટર્સ પુરા પાડવામાં આવશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

• તમારું યોગદાન આપી રહ્યું છે લોકોને જીવનદાન

• PM-CARES ફંડમાંથી દેશમાં વેન્ટિલેટરની આપૂર્તિ માટે રૂ.2 હજાર કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા

• તમામ રાજ્યો/ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં કોવિડ હોસ્પિટલોને 50,000 'મેડ ઇન ઇન્ડિયા' વેન્ટિલેટર્સ પુરા પાડવામાં આવશે

• તમારું યોગદાન આપી રહ્યું છે લોકોને જીવનદાન • PM-CARES ફંડમાંથી દેશમાં વેન્ટિલેટરની આપૂર્તિ માટે રૂ.2 હજાર કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા • તમામ રાજ્યો/ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં કોવિડ હોસ્પિટલોને 50,000 'મેડ ઇન ઇન્ડિયા' વેન્ટિલેટર્સ પુરા પાડવામાં આવશે

Let's Connect

sm2p0