: પ્રધાનમંત્રી સાથે પરીક્ષાની વાત નિહાળો પરીક્ષા, જીવન તથા અન્ય મહત્વના મુદ્દાઓ પર વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને શિક્ષકો સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નો અનોખો સંવાદ નિહાળો લાઈવ : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

ParikshaPeCharcha

BJP | BJP Gujarat,  ParikshaPeCharcha

#ParikshaPeCharcha : પ્રધાનમંત્રી સાથે પરીક્ષાની વાત

નિહાળો પરીક્ષા, જીવન તથા અન્ય મહત્વના મુદ્દાઓ પર વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને શિક્ષકો સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નો અનોખો સંવાદ

નિહાળો લાઈવ :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

#ParikshaPeCharcha : પ્રધાનમંત્રી સાથે પરીક્ષાની વાત નિહાળો પરીક્ષા, જીવન તથા અન્ય મહત્વના મુદ્દાઓ પર વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને શિક્ષકો સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નો અનોખો સંવાદ નિહાળો લાઈવ : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0