કોંગ્રેસ અને NSUI દ્વારા ABVPના કાર્યકર્તાઓ પર કરાયેલ હુમલાને હું સખ્ત શબ્દોમાં વખોડું છું.તમામ મોરચે નિષ્ફળ ગયેલી કોંગ્રેસ દેશભરમાં હિંસા ફેલાવી પોતાના રાજકીય રોટ્લાં શેક્વાના નિમ્ન પ્રયાસો કરી રહી છે. - પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસ અને NSUI દ્વારા ABVPના કાર્યકર્તાઓ પર કરાયેલ હુમલાને હું સખ્ત શબ્દોમાં વખોડું છું.તમામ મોરચે નિષ્ફળ ગયેલી કોંગ્રેસ દેશભરમાં હિંસા ફેલાવી પોતાના રાજકીય રોટ્લાં શેક્વાના નિમ્ન પ્રયાસો કરી રહી છે.
- પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

કોંગ્રેસ અને NSUI દ્વારા ABVPના કાર્યકર્તાઓ પર કરાયેલ હુમલાને હું સખ્ત શબ્દોમાં વખોડું છું.તમામ મોરચે નિષ્ફળ ગયેલી કોંગ્રેસ દેશભરમાં હિંસા ફેલાવી પોતાના રાજકીય રોટ્લાં શેક્વાના નિમ્ન પ્રયાસો કરી રહી છે. - પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0