કોંગ્રેસ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે પોતાનો મત નક્કી કરતી પાર્ટી છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે રાષ્ટ્રહિતથી સર્વોપરી કંઈ ના હોઈ શકે. કોંગ્રેસે વોટબેંકની રાજનીતિ બંધ કરવી જોઈએ.

NRCForSecureIndia

કોંગ્રેસ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે પોતાનો મત નક્કી કરતી પાર્ટી છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે રાષ્ટ્રહિતથી સર્વોપરી કંઈ ના હોઈ શકે. કોંગ્રેસે વોટબેંકની રાજનીતિ બંધ કરવી જોઈએ. #NRCForSecureIndia

કોંગ્રેસ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે પોતાનો મત નક્કી કરતી પાર્ટી છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે રાષ્ટ્રહિતથી સર્વોપરી કંઈ ના હોઈ શકે. કોંગ્રેસે વોટબેંકની રાજનીતિ બંધ કરવી જોઈએ. #NRCForSecureIndia

Let's Connect

sm2p0