રાષ્ટ્રીય જનસંખ્યા રજિસ્ટર(NPR) થી દેશના નાગરિકોને મળશે વિવિધ લાભ: 👉 NPR ભારતમાં રહેતા લોકોનું એક રજિસ્ટર છે. જે ગામ, નગર, તાલુકા, જીલ્લા અને રાજ્ય સ્તરે તૈયાર કરાશે 👉 આ રજિસ્ટર કોઈ પણ પ્રકારના દસ્તાવેજીકરણ વગર અને બાયોમેટ્રિક વગર તૈયાર કરાશે 👉 શિક્ષા, કૃષિ, પેંશન, રોજગાર, સ્વાસ્થ્ય, આવાસ તથા અન્ય સરકારી યોજનાઓનો લાભ નાગરિકો સુધી પહોંચાડવા ઉપયોગ કરાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાષ્ટ્રીય જનસંખ્યા રજિસ્ટર(NPR) થી દેશના નાગરિકોને મળશે વિવિધ લાભ:

👉 NPR ભારતમાં રહેતા લોકોનું એક રજિસ્ટર છે. જે ગામ, નગર, તાલુકા, જીલ્લા અને રાજ્ય સ્તરે તૈયાર કરાશે

👉 આ રજિસ્ટર કોઈ પણ પ્રકારના દસ્તાવેજીકરણ વગર અને બાયોમેટ્રિક વગર તૈયાર કરાશે

👉 શિક્ષા, કૃષિ, પેંશન, રોજગાર, સ્વાસ્થ્ય, આવાસ તથા અન્ય સરકારી યોજનાઓનો લાભ નાગરિકો સુધી પહોંચાડવા ઉપયોગ કરાશે

રાષ્ટ્રીય જનસંખ્યા રજિસ્ટર(NPR) થી દેશના નાગરિકોને મળશે વિવિધ લાભ: 👉 NPR ભારતમાં રહેતા લોકોનું એક રજિસ્ટર છે. જે ગામ, નગર, તાલુકા, જીલ્લા અને રાજ્ય સ્તરે તૈયાર કરાશે 👉 આ રજિસ્ટર કોઈ પણ પ્રકારના દસ્તાવેજીકરણ વગર અને બાયોમેટ્રિક વગર તૈયાર કરાશે 👉 શિક્ષા, કૃષિ, પેંશન, રોજગાર, સ્વાસ્થ્ય, આવાસ તથા અન્ય સરકારી યોજનાઓનો લાભ નાગરિકો સુધી પહોંચાડવા ઉપયોગ કરાશે

Let's Connect

sm2p0