ગ્રાઉન્ડ લેવલે સંપૂર્ણ સક્રિયતા સાથે અથાગ પરિશ્રમ કરતો ભાજપાનો કાર્યકર્તા જ ભાજપાની તાકાત છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

NorthGujaratWelcomesCRPaatil, PressNote

BJP | BJP Gujarat,  NorthGujaratWelcomesCRPaatil, PressNote

ગ્રાઉન્ડ લેવલે સંપૂર્ણ સક્રિયતા સાથે અથાગ પરિશ્રમ કરતો ભાજપાનો કાર્યકર્તા જ ભાજપાની તાકાત છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ
#NorthGujaratWelcomesCRPaatil
#PressNote

ગ્રાઉન્ડ લેવલે સંપૂર્ણ સક્રિયતા સાથે અથાગ પરિશ્રમ કરતો ભાજપાનો કાર્યકર્તા જ ભાજપાની તાકાત છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ #NorthGujaratWelcomesCRPaatil #PressNote

Let's Connect

sm2p0