ઊંઝા ખાતે ઉમિયા માતાજીના મંદિરમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની રજતતુલા કરવામાં આવી.

NorthGujaratWelcomesCRPaatil

ઊંઝા ખાતે ઉમિયા માતાજીના મંદિરમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની રજતતુલા કરવામાં આવી.
#NorthGujaratWelcomesCRPaatil

ઊંઝા ખાતે ઉમિયા માતાજીના મંદિરમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની રજતતુલા કરવામાં આવી. #NorthGujaratWelcomesCRPaatil

Let's Connect

sm2p0