પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલના ઉત્તર ગુજરાત પ્રવાસના બીજા દિવસના સંકલિત અંશો

NorthGujaratWelcomesCRPaatil

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલના ઉત્તર ગુજરાત પ્રવાસના બીજા દિવસના સંકલિત અંશો
#NorthGujaratWelcomesCRPaatil

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલના ઉત્તર ગુજરાત પ્રવાસના બીજા દિવસના સંકલિત અંશો #NorthGujaratWelcomesCRPaatil

Let's Connect

sm2p0