પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું ઊંઝા એ.પી.એમ.સી ખાતે ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, માન. મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, સાંસદ શ્રી શારદાબેન પટેલ, શ્રી જુગલ ઠાકોર, પૂર્વમંત્રી શ્રી રજનીભાઇ પટેલ, મહેસાણા જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા, ઊંઝા એ.પી.એમ.સી ના ચેરમેન શ્રી દિનેશભાઇ પટેલ સહિતધારાસભ્યશ્રીઓ અને સહકાર ક્ષેત્રના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

NorthGujaratWelcomesCRPaatil

BJP | BJP Gujarat,  NorthGujaratWelcomesCRPaatil

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું ઊંઝા એ.પી.એમ.સી ખાતે ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, માન. મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, સાંસદ શ્રી શારદાબેન પટેલ, શ્રી જુગલ ઠાકોર, પૂર્વમંત્રી શ્રી રજનીભાઇ પટેલ, મહેસાણા જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા, ઊંઝા એ.પી.એમ.સી ના ચેરમેન શ્રી દિનેશભાઇ પટેલ સહિતધારાસભ્યશ્રીઓ અને સહકાર ક્ષેત્રના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.
#NorthGujaratWelcomesCRPaatil

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું ઊંઝા એ.પી.એમ.સી ખાતે ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, માન. મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, સાંસદ શ્રી શારદાબેન પટેલ, શ્રી જુગલ ઠાકોર, પૂર્વમંત્રી શ્રી રજનીભાઇ પટેલ, મહેસાણા જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા, ઊંઝા એ.પી.એમ.સી ના ચેરમેન શ્રી દિનેશભાઇ પટેલ સહિતધારાસભ્યશ્રીઓ અને સહકાર ક્ષેત્રના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા. #NorthGujaratWelcomesCRPaatil

Let's Connect

sm2p0