આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી @Nitinbhai_Patel, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી @bhikhubhaidbjp, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી @kcpatelbjp, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી @gpzadafia, સાંસદ શ્રી @ShardabenPatel, શ્રી @hasmukhpatelmp (2/3) https://t.co/1e2XFqgKVv

NorthGujaratWelcomesCRPaatil

BJP | BJP Gujarat,  NorthGujaratWelcomesCRPaatil

આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી @Nitinbhai_Patel, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી @bhikhubhaidbjp, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી @kcpatelbjp, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી @gpzadafia, સાંસદ શ્રી @ShardabenPatel, શ્રી @hasmukhpatelmp (2/3)
#NorthGujaratWelcomesCRPaatil https://t.co/1e2XFqgKVv

આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી @Nitinbhai_Patel, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી @bhikhubhaidbjp, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી @kcpatelbjp, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી @gpzadafia, સાંસદ શ્રી @ShardabenPatel, શ્રી @hasmukhpatelmp (2/3) #NorthGujaratWelcomesCRPaatil https://t.co/1e2XFqgKVv

Let's Connect

sm2p0