ગાંધીનગર ખાતે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitinbhai Patel

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitinbhai Patel

ગાંધીનગર ખાતે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitinbhai Patel

Let's Connect

sm2p0