માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી Nitinbhai Patel ને તેમના જન્મદિવસ નિમિત્તે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી Nitinbhai Patel ને તેમના જન્મદિવસ નિમિત્તે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ.

માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી Nitinbhai Patel ને તેમના જન્મદિવસ નિમિત્તે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ.

Let's Connect

sm2p0